BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Bảo hiểm PVI là một trong những đơn vị Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam. Bảo hiểm PVI khẳng định tầm vóc của một Định chế Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Hiện nay PVI cho ra mắt nhiều sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của mọi cá nhân, gia đình và tổ chức. Cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao chính vì thế nhu cầu sử dụng xe ô tô ngày càng cao, hiểu được điều đó Bảo hiểm PVI cho ra đời sản phẩm bảo hiểm xe ô tô. Để hiểu hơn về sản phẩm này IBAOHIEM sẽ chia sẻ một số thông tin trong quy tắc sản phẩm này. Tại phần này cùng tìm hiểu phần “Quyền và nghĩa vụ của Bảo hiểm PVI” theo quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô PVI (Ban hành theo Quyết định số 938/QĐ-PVIBH ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI trên cơ sở chấp thuận của Bộ Tài chính theo công văn số 14569/BTC-QLBH ngày 22/11/2018)

Xem chi tiết quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô PVI tại đây: Quy tắc bảo hiểm xe cơ giới PVI Hiệu lực từ ngày 09/12/2021

Tìm hiểu sản phẩm bảo hiểm xe ô tô PVI tại đây: Bảo hiểm xe ô tô PVI

Tìm hiểu “Quyền và nghĩa vụ của Bảo hiểm PVI” theo quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô PVI

Bảo hiểm PVI có quyền:

  1. Có quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận bán bảo hiểm tự nguyện xe Ô tô cho Bên mua bảo hiểm;
  2. Thu phí bảo hiểm đầy đủ ngay khi cấp GCNBH hoặc theo thoả thuận trong HĐBH;
  3. Yêu cầu Bên mua bảo hiểm cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin liên quan đến việc giao kết và thực hiện HĐBH;
  4. Từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường cho Chủ xe trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hoặc giảm trừ bồi thường theo thoả thuận trong HĐBH và Quy tắc này;
  5. Yêu cầu Chủ xe/ Lái xe áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của Quy tắc này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
  6. Yêu cầu Người thứ ba bồi hoàn số tiền mà Bảo hiểm PVI đã/ sẽ phải bồi thường cho Người được bảo hiểm do lỗi của Người thứ ba gây ra đối với chiếc xe ô tô được bảo hiểm;
  7. Đơn phương chấm dứt HĐBH/ GCNBH khi Bên mua bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ thanh toán phí bảo hiểm;
  8. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm PVI có nghĩa vụ:

a. Giải thích cho Chủ xe/ Bên mua bảo hiểm về Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, quyền lợi và trách nhiệm của Chủ xe/ Bên mua bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm;

b. Cấp cho Bên mua bảo hiểm GCNBH, Quy tắc bảo hiểm, các ĐKBS (nếu có) hoặc HĐBH sau khi giao kết hợp đồng bảo hiểm;

c. Trả tiền bồi thường bảo hiểm trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ, hợp lệ và không quá 30 ngày làm việc trong trường hợp Bảo hiểm PVI phải tiến hành xác minh hồ sơ sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường. –

Trong trường hợp Bảo hiểm PVI không đủ thẩm quyền để xác minh các yếu tố trong hồ sơ thì hồ sơ bồi thường được coi là đầy đủ và hợp lệ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Sau 90 ngày kể từ ngày Bảo hiểm PVI có văn bản đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành xác minh mà chưa có kết quả xác minh thì Bảo hiểm PVI sẽ chủ động tiến hành xác minh, xem xét giải quyết bồi thường trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được.

d. Trường hợp từ chối bồi thường, Bảo hiểm PVI sẽ giải thích bằng văn bản lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Bảo hiểm PVI nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường hợp lệ.

e. Phối hợp chặt chẽ với Chủ xe và cơ quan chức năng để giải quyết yêu cầu bồi thường đối với những thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

f. Đối với những vụ tổn thất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, khi có yêu cầu của Chủ xe, Bảo hiểm PVI sẽ phối hợp giải quyết ngay và khi đã xác định trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm PVI có thể tạm ứng một phần những chi phí cần thiết nhằm khắc phục hậu quả tổn thất.

g. Bảo hiểm PVI có trách nhiệm hướng dẫn Chủ xe thu thập tài liệu để lập hồ sơ bồi thường theo quy định tại Điều 7 Quy tắc này.

h. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ xe/ Bên mua bảo hiểm về sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, Bảo hiểm PVI sẽ đánh giá lại rủi ro, xác định lại phí bảo hiểm và hoàn phí hoặc thu thêm phí theo tỷ lệ tương ứng với thời hạn còn lại của hợp đồng bảo hiểm hoặc từ chối nhận bảo hiểm đối với rủi ro tăng thêm.

i. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Liên hệ nhanh

    ...