BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Ngay sau khi phát hiện tổn thất hoặc bất kỳ sự cố nào có khả năng gây ra tổn thất (trong vòng 24 giờ), NĐBH cần thông báo ngay tới Bảo Việt để được hỗ trợ tiến hành các thủ tục giải quyết bồi thường nhanh chóng nhất.

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP KHI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

(Áp dụng cho tất cả quyền lợi chính và quyền lợi bổ sung)

1/ Thông báo thiệt hại và yêu cầu bồi thường (theo mẫu của Bảo Việt);

2/ Bản tường trình sự cố của NĐBH và người phát hiện/chứng kiến sự việc, trong đó nêu rõ diễn biến và nguyên nhân dẫn đến sự cố (áp dụng đối với các trường hợp mất trộm hoặc nguyên nhân tổn thất không rõ ràng);

3/ Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng, trách nhiệm trông coi của NĐBH đối với ngôi nhà và tài sản được bảo hiểm cũng như tính hiện hữu của nó trước khi xảy ra tổn thất.

4/ Báo giá sửa chữa hoặc thay thế các hạng mục bị tổn thất;

5/ Công văn chuyển quyền khiếu nại Bên thứ ba nếu có (theo mẫu của Bảo Việt).

Trong trường hợp không thể cung cấp được một hoặc một số hồ sơ theo hướng dẫn, NĐBH cần thông báo ngay cho Bảo Việt, Bảo Việt sẽ có trách nhiệm đưa ra phương án giải quyết phù hợp trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.
Trong quá trình xem xét hồ sơ và tính toán tổn thất, nếu có những vấn đề vướng mắc phát sinh, Bảo Việt sẽ thông báo cho NĐBH để cùng phối hợp cung cấp bổ sung.

Danh mục các tài liệu cần cung cấp khi yêu cầu bồi thường gói nhà tư nhân
Danh mục các tài liệu cần cung cấp khi yêu cầu bồi thường gói nhà tư nhân

Chi tiết gói bảo hiểm nhà tư nhân tại đây: Bảo hiểm nhà tư nhân

Liên hệ nhanh