BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Bảo hiểm PVI là một trong những đơn vị Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam. Bảo hiểm PVI khẳng định tầm vóc của một Định chế Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Hiện nay PVI cho ra mắt nhiều sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của mọi cá nhân, gia đình và tổ chức. Cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao chính vì thế nhu cầu sử dụng xe ô tô ngày càng cao, hiểu được điều đó Bảo hiểm PVI cho ra đời sản phẩm bảo hiểm xe ô tô. Để hiểu hơn về sản phẩm này IBAOHIEM sẽ chia sẻ một số thông tin trong quy tắc sản phẩm này. Tại phần này cùng tìm hiểu phần “Quyền và nghĩa vụ của Chủ xe/ Bên mua bảo hiểm” theo quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô PVI (Ban hành theo Quyết định số 938/QĐ-PVIBH ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI trên cơ sở chấp thuận của Bộ Tài chính theo công văn số 14569/BTC-QLBH ngày 22/11/2018)

Xem chi tiết quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô PVI tại đây: Quy tắc bảo hiểm xe cơ giới PVI Hiệu lực từ ngày 09/12/2021

Tìm hiểu sản phẩm bảo hiểm xe ô tô PVI tại đây: Bảo hiểm xe ô tô PVI

Tìm hiểu “Quyền và nghĩa vụ của Chủ xe Bên mua bảo hiểm” theo quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô PVI

1. Chủ xe/ Bên mua bảo hiểm có quyền:

  1. Lựa chọn tham gia thêm các điều khoản bổ sung để mở rộng và hoặc thu hẹp phạm vi bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm tự nguyện xe Ô tô theo thỏa thuận với Bảo hiểm PVI;
  2. Yêu cầu Bảo hiểm PVI giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm, cấp GCNBH/ ký kết HĐBH;
  3. Yêu cầu Bảo hiểm PVI trả tiền bảo hiểm cho Người thụ hưởng bảo hiểm hoặc bồi thường cho Người được bảo hiểm theo thoả thuận trong HĐBH hoặc theo văn bản chuyển quyền thụ hưởng liên quan (nếu có) khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;
  4. Chuyển nhượng quyền sở hữu xe kèm theo quyền lợi bảo hiểm còn hiệu lực cho Chủ xe mới hoặc yêu cầu chấm dứt HĐBH/ GCNBH theo quy định tại Quy tắc này và quy định của pháp luật;
  5. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

4.2. Chủ xe/ Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ:

a. Khi yêu cầu bảo hiểm, phải đọc và yêu cầu Bảo hiểm PVI giải thích (nếu cần) để hiểu rõ Quy tắc bảo hiểm tự nguyện Xe Ô tô của Bảo hiểm PVI và phải kê khai đầy đủ, trung thực những nội dung trong GYCBH theo mẫu của Bảo hiểm PVI và/ hoặc cung cấp đầy đủ thông tin về xe được quy định trong GCNBH/ HĐBH.

b. Tạo điều kiện thuận lợi để Bảo hiểm PVI xem xét, đánh giá tình trạng xe trước khi cấp GCNBH.

c. Đóng phí bảo hiểm đầy đủ ngay khi nhận GCNBH hoặc theo đúng thời hạn được quy định trong HĐBH.

d. Trong thời hạn bảo hiểm, nếu có sự thay đổi các thông tin liên quan đến HĐBH/ GCNBH và những yếu tố làm thay đổi cơ sở tính phí bảo hiểm, Chủ xe phải thông báo cho Bảo hiểm PVI trong vòng 15 ngày kể từ khi có sự thay đổi những yếu tố đó (ví dụ: thay đổi mục đích sử dụng, kết cấu xe, phạm vi hoạt động…):

i) Trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm: Chủ xe có quyền yêu cầu Bảo hiểm PVI giảm phí cho thời gian bảo hiểm còn lại của HĐBH/ GCNBH. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu giảm phí của Chủ xe, Bảo hiểm PVI phải xem xét, giải quyết theo yêu cầu.

Trong trường hợp Bảo hiểm PVI không chấp nhận giảm phí bảo hiểm thì Chủ xe có quyền đơn phương chấm dứt HĐBH/ GCNBH theo quy định tại Khoản 3.2 Điều 3 của Quy tắc này.

ii) Trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm: Bảo hiểm PVI có quyền tính lại phí bảo hiểm hoặc không chấp thuận bảo hiểm khi rủi ro tăng lên cho thời gian bảo hiểm còn lại của HĐBH/ GCNBH kể từ thời điểm có sự thay đổi.

Trong trường hợp Chủ xe không chấp nhận tăng phí bảo hiểm thì Bảo hiểm PVI có quyền đơn phương chấm dứt hiệu lực HĐBH/ GCNBH theo quy định tại Khoản 3.2 Điều 3 của Quy tắc này.

e. Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, Luật Giao thông đường bộ.

f. Khi xảy ra tổn thất, Chủ xe/ Lái xe có trách nhiệm:

i) Thông báo ngay cho Bảo hiểm PVI theo số điện thoại ghi trên GCNBH, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn; đồng thời thông báo cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất (trừ trường hợp bất khả kháng và/ hoặc được Bảo hiểm PVI chấp thuận không thông báo cho cơ quan công an/ chính quyền địa phương).

ii) Không được di chuyển xe làm mất hiện trường vụ tai nạn, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của Bảo hiểm PVI, trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

iii) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất (trừ trường hợp bất khả kháng), Chủ xe phải thông báo tổn thất bằng văn bản cho Bảo hiểm PVI (văn bản có thể là bản giấy có chữ ký của Chủ xe hoặc bản khai điện tử có chữ ký điện tử của chủ xe).

iv) Cung cấp các tài liệu trong Hồ sơ bồi thường theo quy định tại Điều 7 của Quy tắc này.

g. Phải trung thực trong việc thu thập, cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ trong hồ sơ yêu cầu bồi thường và phối hợp, tạo điều kiện để Bảo hiểm PVI xác minh tính chân thực của các thông tin, tài liệu, chứng từ đó.

h. Trường hợp tổn thất xảy ra có liên quan đến trách nhiệm của Người thứ ba, Chủ xe phải thực hiện các nghĩa vụ đúng theo các hướng dẫn của Bảo hiểm PVI nhằm bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi bồi thường cho Bảo hiểm PVI kèm theo toàn bộ hồ sơ, các căn cứ, tài liệu cần thiết và hợp tác chặt chẽ với Bảo hiểm PVI để đòi Người thứ ba trong phạm vi số tiền đã hoặc sẽ được Bảo hiểm PVI bồi thường. Trong mọi trường hợp, Chủ xe không được tự ý thỏa thuận bồi thường với bên thứ ba khi chưa có ý kiến chấp thuận của Bảo hiểm PVI.

i. Đối với các bộ phận của xe bị hư hại phải thay thế và được Bảo hiểm PVI chấp thuận bồi thường, sau khi thực hiện xong công việc thay thế Chủ xe/ Đại diện Chủ xe phải có trách nhiệm bàn giao bộ phận bị hư hại đã được thay thế cho Bảo hiểm PVI.

j. Trường hợp xe Ô tô bị mất trộm toàn bộ xe, bị cướp toàn bộ xe hoặc bị mất do thiên tai, Chủ xe/ Đại diện chủ xe phải thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương nơi xảy ra sự việc và trong vòng 24 giờ phải thông báo cho Bảo hiểm PVI, đồng thời thực hiện các công việc theo hướng dẫn của cơ quan công an và Bảo hiểm PVI để cùng phối hợp giải quyết.

k. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Liên hệ nhanh

    ...