BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Bảo Việt – thương hiệu Quốc gia uy tín

Ngày 17/1/2006 tại Hà Nội, Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam đã lo công bố quyết định thành lập tập đoàn tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt.

Thay mặt Chính phủ, thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí trong ban lãnh đạo Bảo Việt.

 

tập đoàn bảo hiểm bảo việt
Theo quyết định 310/2005/QĐ-TTg, ngày 28/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ đã ra phê duyệt đề án cổ phần hoá Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) và thí điểm thành lập Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là một quyết định có ý nghĩa đặc biệt vì nó hàm chưa bên trong 3 vấn đề lớn như sau:

  • Cổ phần hoá Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (cả Tổng Công ty)
  • Chuyển đổi mô hình tổ chức của Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam từ mô hình Tổng Công ty nhà nước sang mô hình Công ty mẹ – Công ty con.
  • Hình thành một tập đoàn kinh tế mới – Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt.

Nói cách khác, Công ty mẹ trong Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt không phải là 100% vốn nhà nước mà lại là đa sở hữu – một trường hợp chưa có tiền lệ cho đến nay ở nước ta.

Hoạt động kinh doanh của Bảo Việt qua 40 năm, Trong thời gian 10 năm trở lại đây, căn cứ vào quy định hiện hành của nhà nước có liên quan và kinh nghiệm tổ chức hoạt động của một số Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm của các nước trong khu vực, tuân thủ các nguyên lý chung, mô hình Công ty mẹ – Công ty con chính là mô hình tổ chức của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt.

 

Mô hình đó bao gồm:

Công ty mẹ, các Công ty con, đơn vị sự nghiệp và các Công ty liên kết.

Tổ chức bộ máy của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt trong Quyết định 310/2005/QĐ-TTg bao gồm:

Công ty mẹ: được gọi tên là “Tập đoàn Bảo Việt” (tên giao dịch quốc tế là BAOVIET Holdings) là Công ty cổ phần, nhà nước giữ cổ phần chi phối, có chức năng đầu tư nguồn vốn chủ sở hữu vào cỏc Công ty con kinh doanh bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác, giữ quyền chi phối các Công ty con thông qua vốn, nghiệp vụ, công nghệ, thương hiệu, thị trường và trực tiếp kinh doanh đầu tư tài chính như một dịch vụ.

Các công ty con hạch toán độc lập bao gồm:

– Bảo Việt Nhân thọ (do Bảo Việt Holdings đầu tư 100% vốn): là Tổng Công ty do doanh nghiệp đầu tư, thành lập kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.
– Bảo Việt Việt Nam (do Bảo Việt Holdings đầu tư 100% vốn): là Tổng Công ty do doanh nghiệp đầu tư, thành lập chuyên kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.
– Công ty quản lý quỹ Bảo Việt (do Bảo Việt Holdings đầu tư 100% vốn)
– Công ty đại lý bảo hiểm (BAVINA) đóng tại London (U.K) do Bảo Việt Holdings nắm 100% vốn)
– Công ty bảo hiểm y tế cộng đồng (sẽ thành lập do Bảo Việt Holdings nắm 100% vốn)
– Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (do Bảo Việt Holdings nắm cổ phần chi phối)
– Công ty liên doanh bảo hiểm Quốc tế Việt Nam – V.I.A (đang hoạt động, Bảo Việt Holdings nắm 51% vốn điều lệ)
– Công ty cổ phần khách sạn du lịch Bảo Việt (Bảo Việt Holdings nắm cổ phần chi phối)
– Ngân hàng cổ phần thương mại Bảo Việt (sẽ thành lập do Bảo Việt Holdings nắm cổ phần chi phối)
– Công ty cổ phần cho thuê tài chính Bảo Việt (sẽ thành lập do Bảo Việt Holdings nắm cổ phần chi phối)

 

Liên hệ nhanh